Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

REKISTERINPITÄJÄ

Pipelife Finland Oyj (jäljempänä "Pipelife Finland")
Y-tunnus: 0666294-5
Kiviharjunlenkki 1 C · 90220 Oulu

REKISTERIN NIMI

Pipelife Finland Oy:n tuotteiden ja palveluiden asiakasrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakassuhde, rekrytoiminen tai muu asiallinen yhteys.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja voidaan käyttää rekisteröidyn ja Pipelife Finland Oy:n välisen suhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen sekä rekisteröidyn ja Pipelife Finlandin välisten sopimusten ja muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseen tai asiakkaan pyyntöihin ja kysymyksiin vastaamiseen sekä asiakastyytyväisyyden selvittämiseen.

Henkilötietoja voidaan käyttää asiakkaan tunnistamiseen, asiakaspalvelun tarjoamiseen sekä tuotteiden ja palveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen, tuotteiden ja palveluiden ylläpitoon, tuotteiden ja palveluiden ja niiden käyttäjien tietoturvasta huolehtimiseen sekä tuotteiden ja palveluiden käyttökokemuksen parantamiseen.

Henkilötietoja voidaan käyttää lain sallimissa rajoissa Pipelife Finlandin ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi Pipelife Finland kerää muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

Internet-sivuston selaamisen yhteydessä palvelimien tallentamat tiedot (esimerkiksi IP-osoitteet ja muut vastaavat tekniset tiedot) ja muut tuotteiden ja palveluiden käyttämisen yhteydessä mahdollisesti syntyvät ja kerättävät tekniset ja muut vastaavat tiedot. Pipelife Finland käyttää internet-sivustoillaan evästeitä ("cookie"), joiden käytöstä annetaan lisätietoja Pipelife Finlandn internet-sivuilta löytyvästä henkilötietojen suojaperiaatteet -dokumentissa.

Asiakkaan itsensä toimittamat tiedot (esim. asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, email-osoite ja muut yhteystiedot; demografia tiedot esim. ikä, sukupuoli, kieli, asuinaluetta kuvaavat tiedot; asiakkaan mieltymyksiä ja toivomuksia kuvaavat tiedot; asiakkaan suostumuksia ja muita lupia kuvaavat tiedot).

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot (esim. asiakkaan tilaamat ja/tai käyttämät tuotteet ja palvelut, sopimukset, yhteydenotot, asiakasvalitukset, takuu- ja muita palveluita kuvaavat tiedot)

Laskutuksen kannalta tarpeelliset tiedot (esim. luottokorttien käyttöön liittyvät tiedot, henkilötunnus ja muuta laskutukseen ja asiakkaiden tunnistamiseen liittyvät tiedot).

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään asiakkaan rekisteröityessä Pipelife Finlandin tuotteiden tai palveluiden käyttäjäksi, henkilöiden rekrytoinnin, tuotteiden ja palveluiden myynnin tai niiden käytön yhteydessä sekä Pipelife Finlandin tuotteiden ja palveluiden promootioiden ja muiden myyntikampanjoiden yhteydessä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Pipelife Finland ei luovuta henkilötietoja ilman rekisteröidyn lupaa muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Pipelife Finland ei luovuta tytäryhtiöitään lukuunottamatta henkilötietoja muille yrityksille niiden suoramarkkinointitarkoituksia varten.

Pipelife Finland voi luovuttaa henkilötietoja toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle rekisterin käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Pipelife Finland voi myös luovuttaa henkilötietoja käyttämilleen alihankkijoille ja muille kolmansille osapuolille, joita Pipelife Finland käyttää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen.

Edellä mainitut tietojen luovutukset voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia Euroopan talousalueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista, esimerkiksi Amerikan Yhdysvaltoihin. Pipelife Finland huolehtii tällöinkin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta mm. sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän rekisteriselosteen mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi Suomessa tai muissa maissa, joissa henkilötietoja käsitellään, toimivien viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUS

Pipelife Finland käyttää tarkoituksenmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan ottaen huomioon muun muassa tietojen luonteen, tekniset mahdollisuudet tietojen suojaamiseen, tietoihin kohdistuvan uhkan vakavuuden sekä tietojen suojaamisen aiheuttamat kustannukset.

Tällaiset keinot sisältävät mm. turvallisten laitetilojen käytön, asianmukaisen kulunvalvonnan, hallitun käyttöoikeuksien myöntämisen ja niiden käytön valvonnan, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistuksen, alihankkijoiden huolellisen valinnan sekä sopimuksellisten ja muiden keinojen käytön henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien kolmansien osapuolten käytön yhteydessä.

Käytämme SSL- tai muita vastaavia standardien mukaisia tekniikoita suojataksemme elektronisten liiketapahtumien luottamuksellisuuden.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn tulee lähettää asiaa koskeva pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Pipelife FinlandOy
Tietoturva
Kiviharjunlenkki 1 C
90220 Oulu, Finland


MUUTOKSET REKISTERISELOSTEESEEN

Pipelife Finland voi milloin tahansa muuttaa tämän rekisteriselosteen sisältöä. Mikäli tämän rekisteriselosteen sisältöä olennaisesti huononnetaan rekisteröidyn kannalta, Pipelife Finland ilmoittaa tällaisesta muutoksesta esimerkiksi internet-sivustonsa kotisivulla 30 päivän ajan.

SUOSTUMUS

Käyttämällä verkkopalveluamme hyväksyt tämän Pipelife Finland Oy:n asiakkaille laaditun tiedotteen tietosuojasta. Pidätämme oikeuden milloin tahansa muuttaa, lisätä tai poistaa osia tästä tiedotteesta. Kun käytät verkkopalveluamme, samalla hyväksyt myös tässä tiedotteessa mahdolliset, siihen mennessä julkaistut muutokset.

TEKIJÄNOIKEUKSISTA

Tällä verkkosivustolla on materiaalia, kuten tekstiä, valokuvia, järjestelmäkuvauksia ja tuotemerkkejä, muita kuvia, animaatioita sekä ääniä, jotka ovat tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa. Kaikki tätä materiaalia koskevat tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet omistaa Pipelife Finland Oy (Suomessa rekisteröity osakeyhtiö), tai kyseisten oikeuksien omistajalta/omistajilta on saatu lupa käyttää materiaalia tällä sivustolla.

GOOGLE ANALYTICS

Tällä verkkosivulla käytetään Google Analytics ohjelmistoa, joka on Google Inc. (myöhemmin"Google") tarjoama ohjelmisto. Google Analytics käyttää ""cookie":ta tai seurantaevästeitä, jotka ovat koneellasi olevia tekstitiedostoja, joiden avulla mahdollistetaan verkkosivujen kehittäminen käyttäjätiedon perusteella. Evästeen luomat sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla Yhdysvalloissa. Google käyttää tätä tietoa arvioidakseen verkkosivuston käyttöä ja koostaakseen verkkosivuston käytöstä verkkosivustooperaattireille ja luodakseen muita liitännäispalveluita verkkosivujen toimivuudesta ja internetin käytöstä. Google voi välittää tietoa kolmansille osapuolille lain niin vaatiessa tai käyttäessään kolmansia osapuolia tiedon prosesoimisen alihankkijoina. Voit kieltää eveäteiden käytön vailitsemalla evästeiden estämisen selaimessasi, huomaa että et voi tällöin hyväksikäyttää kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja hyväksyt Googlen evästetiedon hyväksikäyttämisen yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

view_pipe