Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Jätevesiremonttien takaraja umpeutui

Nykyinen jätevesilainsäädäntö on ollut voimassa huh­tikuusta 2017 alkaen, ja viime syksynä jätevesilaissa määritetty siirtymäaika päättyi. Siirtymäaika koski ha­ja-asutusalueiden saneeraamattomia kiinteistöjä, jotka on rakennettu ennen vuotta 2004, ja jotka sijaitsevat sa­dan metrin etäisyydellä vesistöstä tai pohjaveden ottoon soveltuvalla alueella. Siirtymäajalla annettiin tällaisten kiinteistöjen omistajille kaksi ja puoli vuotta aikaa saat­taa kiinteistön jätevesijärjestelmä ympäristönsuojelulain puhdistusvaatimusten mukaiseksi.

Mikä tilanne on nyt? Ideaali maailmassa haja-asutus­alueella ei ole tällä hetkellä yhtään taloa tai mökkiä ilman toimivaa ja lain puhdistuskriteerejä täyttävää jätevesijär­jestelmää. Jokainen on huolehtinut velvollisuudestaan ja turvannut lähiympäristönsä pohjavedet ja ranta-alueet. Todellisuudessa tilanne on mitä luultavammin toinen – kaikki eivät ehtineet muutokseen mukaan siirtymäajasta huolimatta.

– Ilahduttavan iso joukko kiinteistön omistajia oli liik­keellä viime kesänä, joka varmasti ruuhkautti kuntien rakennusvalvonnan lupakäsittelyä, sekä kumppaniem­me asennuskalentereita. Tänä vuonna työtä jatketaan ja olemalla yhteydessä jätevesikumppaneihimme jo nyt, voi varmistaa oman kohteensa saneerauksen tulevalle kesälle ja syksylle. Nyt siis viimeistään kannattaa tilata jätevesikartoitus kiinteistölleen puhdastulevaisuus.fi -si­vustoltamme, kertoo jätevesijärjestelmien tuotepäällikkö Jarno Huhta Pipelifelta.

Ne kiinteistön omistajat, joita siirtymäajan saneeraus­velvoite ei koskenut, tulevat törmäämään jätevesilain­säädännön puhdistusvaatimuksiin todennäköisesti seu­raavan ison remontin yhteydessä. Kun kiinteistöön tulee merkittävä saneeraustoimenpide vesi- ja viemärilaitteis­toon, tulee kiinteistön jätevesijärjestelmän tila lain mu­kaan tarkistaa ja saattaa järjestelmä jätevesiasetuksen perustason puhdistusvaatimukset täyttäväksi. Vuoden 2004 jälkeen rakennettujen jätevesijärjestelmien perus­tason puhdistusvaatimukset on toteutettu pääasiassa jo rakentamisvaiheessa, joten saneerausta tarvitsevat to­dennäköisemmin tätä vanhemmat kiinteistöt.

Tilaa jätevesikartoitus kiinteistöllesi

Pipelifen Puhdastulevaisuus-sivustolta on voinut tilata jä­tevesikartoituksia vuodesta 2018 lähtien. Kartoituksen ti­laamalla asiakas saa Pipelifen jätevesikumppanin tarkis­tamaan nykyisen jätevesijärjestelmän tilan, ja arvioimaan mahdolliset saneeraustarpeet. Viime vuonna Pipelifella oli Viimeinen jätevesikesä -kampanja, jossa jätevesikar­toituksen tilanneiden kesken arvottiin kuuden hengen kylpypalju. Paljuarvonnan voittaja löytyi Turusta.

- Kartoituksesta kuulin veljeltäni, hän oli myös itse tilannut kartoituksen. Muutaman viikon kuluessa tilauk­sesta, meillä oli paikallinen asiantuntija käymässä, kertoo asiakas Janne-Kari Aaltonen.

- Kartoituksessa päädyttiin siihen, ettei meidän mökille tilata mitään uutta. Kartoitus tehtiin siten, että samalla katsottiin myös vanhempien ja veljen mökin tilanne. Van­hemmilla on aikaisemmin ollut käytössä Sauna-Seppo. Asiantuntijan kanssa todettiin, että Sauna-Seppo on hie­man liian pieni vanhempien mökille, mutta aivan täydelli­nen meidän mökille. Tämän perusteella päädyttiin siihen, että vanhempien järjestelmä uusitaan ja heidän käytössä ollut Seppo siirtyi meidän mökille, kertoo Aaltonen

Aaltosen kohteen hoiti Varsinais-Suomen alueella toi­miva kumppani, Suomen Pihakaivo Oy.

- Kartoitettu kohde oli tyypillinen mökkikohde Turun saaristossa, ja kohteessa kartoitettiin koko perheen mö­kit samalla. Kartoituksessa tuli esiin, että vanhempien mökissä on käytössä pesukone, jonka vuoksi kohtee­seen sopi paremmin Pipelifen Pisara -harmaavesisuoda­tin, kertoo Juhani Rinne Suomen Pihakaivolta.

- Kartoituksen tilaaminen kannattaa, koska kohteissa voi tulla vuosien varrella muutoksia, jotka vaativat jäte­vesijärjestelmien päivitystä. Ammattilaisen tekemä kar­toitus antaa varmuutta oikeasta laitteistosta, avaa Rinne.

Mikäli et ehtinyt saneerata kiinteistösi jätevesijärjestel­mää siirtymäajan puitteissa, tai olet teettämässä kiinteis­tösi vesi- ja viemärilaitteistoon merkittävää saneeraus­toimenpidettä, tilaa Pipelifen maksuton jätevesikartoitus osoitteesta puhdastulevaisuus.fi.

jaetevesijaerjestelmaet-kuntoon-300x200